SETimes Croatian-English Parallel Corpus

View resource name in all available languages

SETimes Hrvatsko-engleski paralelni korpus

SETimes Croatian-English Parallel Corpus by Nikola Ljubešić used under CC-BY-SA license.

SETimes Croatian-English Parallel Corpus contains documents in the general domain, totaling 205,910 sentence pairs. A manual content and alignment check was performed on a sample. Contains 2 .txt files (1 in Croatian and 1 in English). It is open and freely available under the CC-BY-SA-3.0 license.

View resource description in all available languages

SETimes Hrvatsko-engleski paralelni korpus opće domene sadrži 205.910 rečeničnih parova. Na uzorku je provedena ručna provjera sadržaja i sravnjivanja. Sadrži 2 datoteke u .txt formatu (1 na hrvatskom i 1 na engleskom jeziku). Otvoren je i slobodno dostupan na temelju CC-BY-SA-3.0 licencije.